Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

רשימת תקנים ישראליים ומפרטי מכון התקנים בתחום הבניין

מכון התקנים הוסמך ע"י המדינה להכין תקינה בנושאי הבינוי השונים. מדובר בעבודה חשובה, אשר מכניסה אלמנטים של בקרת איכות לכל אלמנט הנבנה במבנה: בטון, בלוקים, פלדה, עץ, חלונות, דלתות, ריצוף וכל אלמנט אחר. עם זאת, נשמעות ביקורות רבות: אם התקנים כל כך חשובים ומחוצים- גם מבחינה בטיחותית (לדוגמא עמידות לאש, מעקה תקני וכיו"ב), מדוע  מכון התקנים (כלומר המדינה) מכריח אותך לרכוש את התקן הכתוב במחיר מלא? מדוע לא לאפשר צפיה בתקן? לצערנו תשובה אין. בכל זאת, לנוחותכם, איגדנו כאן רשימה הכוללת את שמות כל התקנים העוסקים בתכנון ובניה.

תוכן עניינים

1. תקנים תכנון

1.1.       תקן תכנון

1.2.       תקן עומסים

1.3.       תקן נגישות

1.4.       תקן מבנים מתועשים

2. תקנים בטיחות אש

2.1.       תקן עמידות אש ובדיקות

2.2.       תקן בטיחות אש

3. תקנים בנייה ירוקה

4. תקנים קרקע וביסוס

5. תקנים בטון

5.1.       תקן בטון: דרישות ושיטות בדיקה

5.2.       תקן מרכיבי בטון: דרישות ושיטות בדיקה

5.3.       תקן מוצרי בטון

5.4.       תקן עבודות בטון

5.5.       תקן מפרטים

6. תקנים פלדה לבניין

7. תקנים חומרי בנייה נוספים

8. תקנים עץ ומוצריו

9. תקנים מערכות הבניין

9.1.       תקן אוורור

9.2.       תקן אקוסטיקה

9.3.       תקן איטום מבנים

9.4.       תקן בידוד תרמי

10. תקנים אלמנטים בבניין

10.1.     תקן גגות

10.2.     תקן דלתות

10.3.     תקן חלונות וזיגוג רכיבי הבניין

10.4.     תקן תריסים סורגים ומעקים

10.5.     תקן מדרגות

11. תקנים חיפויים וגימורים

11.1.     תקן אריחים

11.2.     תקן מערכות חיפוי וריצוף

11.3.     תקן חיפוי אבן

11.4.     תקן ריצוף

11.5.     תקן חומרי מילוי ודבקים

11.6.     תקן קירות ומחיצות

11.7.     תקן מוצרי גבס

11.8.     ריהוט מובנה

12. תקנים תשתיות ופיתוח שטח

12.1.     תקן כבישים

12.2.     תקן פיתוח שטח

12.3.     תקן מנהור/ מנהרות

13. תקנים מלאכות

13.1.     תקן מלאכה

13.2.     תקן טפסות ופיגומים

13.3.     תקן תחזוקה

1.      תקנים תכנון

1.1.       תקנים: לתכן ותכנון

מספר תקן

שם סדרה

מספר חלק

כותר התקן

ת"י 166

כינוי הקומות בבניינים

ת"י 1176

חלק 1

בתי צמיחה: המבנה

ת"י 789

סטיות בבניינים: סטיות מותרות בעבודות בנייה

ת"י 2413

הנחיות להערכת עמידות מבנים קיימים ברעידת אדמה ולחיזוקם

ת"י 5092

מגנזות

ת"י 109

משקלם של חומרי בניין ושל חלקי מבנה

ת"י 413

תכן עמידות מבניים לרעידות אדמה

תכן עמידות מבנים ברעידות אדמה

חלק 2

מבנים הנדסיים- כללי

חלק 2.01

מבנים הנדסיים- מערכות מדפי אחסון מפלדה

חלק 2.02

מבנים הנדסיים- מכלים על הקרקע לאחסון נוזלים

חלק 2.03

מבנים הנדסיים – מכלים מוגבהים לנוזלים ולגזים

חלק 2.04

מבנים הנדסיים-צנרת על- קרקעית במתקני תעשייה

ת"י 1226

סרטוטים למבנים

חלק 0

כללי

חלק 1

מבטון ומבטון מזוין

חלק 2

מבני פלדה

ת"י 1227

חלק 1

גשרי דרך

חלק 2

עומסים ודרישות גיאומטריות בגשרים: גשרי רכבת

חלק 7.01

תכן גשרים: סמכים-סמכים אלסטומרים

ת"י 1547

תוכניות ביצוע לבניינים ולעבודות פיתוח סביבתי

חלק 1

דרישות כלליות

חלק 2

אדריכלות בניין

חלק 3

שלד הבניין

חלק 4

ביוב, ניקוז והספקת מים, דלק וגזים

חלק 5

מיזוג אוויר ואוורור

חלק 6

חשמל ותקשורת

חלק 10

עבודות פיתוח וגינון באתר

חלק 13

איטום

ת"י 466

חוקת הבטון

חלק 1

עקרונות כללים

חלק 2

אלמנטים ומערכות של בטון מזוין ושל בטון לא מזוין

חלק 3

בטון דרוך

חלק 4

אלמנטים ומערכות מבטון טרום

חלק 5

תקרות מטבלות חלולות טרומות דרוכות

1.2.     תקנים:  עומסים

מספר תקן

כותר התקן

ת"י 412

עומסים במבנים:עומסים אופייניים

ת"י 414

עומסים אופייניים במבנים:עומס רוח

ת"י 252

ניסוי העמסה של תקרות וקורות עשויות בטון מזוין ובטון דרוך

1.3.   תקנים: נגישות

מספר תקן

שם הסדרה

מספר חלק

כותר התקן

ת"י 1918

נגישות הסביבה

חלק 1

עקרונות ודרישות כלליות

חלק 2

הסביבה שמחוץ לבנין

חלק 3.01

פנים הבניין – דרישות בסיסיות

חלק 3.02

פנים הבניין-דרישות משלימות לשימושים ספציפיים

חלק 4

חלק 6

אמצעי אזהרה והכוונה לאנשים עם מוגבלות ראייה

 

1.4.תקנים: מבנים מתועשים

מספר תקן

כותר התקן

ת"י 2262

בתי קבע מתועשים למגורים: בית יחיד או בית טורי

ת"י 5412

חלק 1

מבנים יבילים ארעיים: מבני מגורים

2.      תקנים: בטיחות אש

2.1.      תקנים: עמידות אש ובדיקות

מספר תקן

שם סדרה

מספר חלק

כותר התקן

ת"י 921

תגובות בשרפה של חומרי בנייה

חלק 1

דרישות כלליות

חלק 2

דרישות לבנייני מגורים

חלק 3

דרישות לבנייני משרדים

חלק 4

דרישות למוסדות חינוך

חלק 5

דרישות לבנייני מסחר

חלק 6

דרישות לבתי עינוג ולבנייני התקהלות ציבורית

חלק 7

דרישות לבתי מלון

חלק 8

דרישות לבתי חולים

חלק 9

דרישות למוסדות סגורים

ת"י 931

עמידות אש שלאלמנטי בניין– שיטות בדיקה

חלק 1.01

דרישות כלליות

חלק 1.03

הבהרות בדבר יישום שיטות בדיקה ונתוני בדיקה

חלק 1.04

דרישות ספציפיות לאלמנטים נושאים מפרידים אנכיים

חלק 1.05

דרישות ספציפיות לאלמנטים נושאים מפרידים אופקיים

חלק 1.06

דרישות ספציפיות לקורות

חלק 1.07

דרישות ספציפיות לעמודים

חלק 1.08

דרישות ספציפיות לאלמנטים לא- נושאים מפרידים אנכיים

חלק 1.09

דרישות ספציפיות לאלמנטי תקרה לא נושאים

חלק 2

מערכות אטימה מפני אש ותוצריה

חלק 3

שיטות בדיקה של אלמנטים מזוגגים

ת"י 1189

שיטות לבדיקת עמידות אש של מכללי דלתות

חלק 1

דלתות אש

חלק 2

דלתות עשן

ת"י 2931

עמידות אש שלאלמנטי בניין

חלק 1

דרישות כלליות

חלק 3

דרישות לבנייני משרדים

ת"י 1733

ציפוי רכיבי בניין מפלדה, להגנה מפני שרפה

חלק 1

בחירת ציפוי מינראלי מותז והשמתו

חלק 2

שיטות בדיקה ודרישות לציפוי מינראלי מותז

ת"י 755

תגובות בשרפה של חומרי בנייה-שיטות בדיקה וסיווג

ת"י 932

בטיחות אש של חדרי הסקה של דודי מים חמים

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.     תקנים: בטיחות אש

מספר תקן

שם סדרה

מספר חלק

כותר התקן

ת"י 2733

טיפול בעץ: טיפול להגנה מפני שרפה

ת"י 1243

בטיחות אש של מחשבים וציודם ההיקפי

ת"י 1001

בטיחות אש בבניינים

חלק 1

מערכות מיזוג אוויר ואוורור

חלק 1.02

מערכות חימום,מיזוג אוויר ואוורור

חלק 2.01

מערכות בקרת עשן- בנייני מגורים שגובהם עד 12 מטר

חלק 2.02

מערכות בקרת עשן- בניינים, למעט בנייני מגורים שגובהם עד 12 מטר

חלק 2.03

מערכות בקרת עשן- קניונים, אטריומים וחללים גדולים דומים

חלק 2.04

מערכות שחרור עשן – בבניינים חד-קומתיים, למעט בנייני מגורים

חלק 3

מדפי אש

חלק 4

מדפי עשן

חלק 6

אוורור והגנה מפני אש במערכות בישול מסחריות

חלק 7

מערכות שליטה לחום ולעשן – מפוחים מונעים על ידי חשמל להוצאת עשן וחום

3.      תקנים: בנייה ירוקה

שם התקן

שם סדרה

מספר חלק

כותר התקן

ת"י 5280

אנרגיה בבניינים

ת"י 5282

דירוג בניינים לפי צריכת אנרגיה

חלק 1

בנייני מגורים

חלק 2

בנייני משרדים

ת"י 5281

בנייה בת-קיימה
(בניה ירוקה)

חלק 1

דרישות כלליות

חלק 2

דרישות לבנייני מגורים

חלק 3

דרישות לבנייני משרדים

חלק 4

דרישות לבנייני מוסדות חינוך

חלק 5

דרישות לבנייני אכסון תיירותי

חלק 6

דרישות לבנייני מוסדות בריאות

חלק 7

דרישות לבנייני מסחר

חלק 8

דרישות לבנייני התקהלות ציבורית

4.   תקנים: קרקע וביסוס

מספר תקן

שם סדרה

מספר חלק

כותר התקן

ת"י 253

מיון קרקעות למטרות הנדסה אזרחית-מיון במעבדה ומיון חזותי

ת"י 1378

ביסוס כלונסאות בסלע בקדיחת הקשה

ת"י 1454

בדיקה באתר של צפיפות הקרקע ורטיבות הקרקע במד גרעין

ת"י 1630

קירות תמך מקרקע משוריינת

ת"י 940

תכן גאוטכני

חלק 1

גאוטכניקה וביסוס בהנדסה אזרחית

חלק 4.01

חיזוק וייצוב קרקעות למטרות הנדסיות- מסמור קרקע ובירוג סלע

חלק 4.02

חיזוק וייצוב מבנים למטרות הנדסיות – עוגני קרקע מדויסים

5.   תקנים: בטון

5.1.      תקנים: בטון: דרישות ושיטות בדיקה

מספר תקן

שם הסדרה

מספר חלק

כותר התקן

ת"י 26

בדיקות בטון

חלק 1

נטילת מדגמים של בטון טרי

חלק 2.01

בטון טרי- סומך- בדיקת שקיעה

חלק 2.02

בטון טרי- סומך- בדיקה בשיטת ויבי

חלק 2.03

בטון טרי- סומך- דרגת הידוק

חלק 2.04

בטון טרי- סומך- בדיקה בשולחן זרימה

חלק 2.05

בטון טרי- צפיפות

חלק 2.06

בטון טרי- תכולת אוויר- שיטת מד-לחץ

חלק 2.07

בטון טרי- זמן התקשרות- התנגדות לחדירה

חלק 2.08

בטון טרי- הפרשת מים

חלק 3

דוגמות בטון לבדיקת חוזק צורה,מידות,הכנה ואשפרה

חלק 4.01

חוזק הבטון הקשוי-חוזק לחיצה

חלק 4.02

חוזק הבטון הקשוי-חוזק כפיפה

חלק 4.03

חוזק הבטון הקשוי-חוזק מתיחה לא ישירה

חלק 5

תכונות בטון קשוי למעט חוזק

חלק 6

נטילה, הכנה ובדיקת חוזק הלחיצה של דוגמות בטון שהתקשה במבנה

חלק 7

בדיקות לא הרסניות של בטון קשוי

ת"י 118

בטון: דרישות, תפקוד וייצור

ת"י 1513

בטון קל לשימושים לא מבניים

ת"י 1877

מוצרים ומערכות לשיקום והגנה של מבני בטון

חלק 1

הגדרות, דרישות,בקרת איכות והערכת תואמות: הגדרות

חלק 9

הגדרות, דרישות,בקרת איכות והערכת תואמות: עקרונות כללים לשימוש במוצרים ובמערכות

חלק 11

הגדרות, דרישות,בקרת איכות והערכת תואמות: אבחון והערכה

5.2.      תקנים: מרכיבי בטון: דרישות ושיטות בדיקה

מספר תקן

שם הסדרה

מספר חלק

כותר התקן

ת" 3

אגרגאטים מינרליים ממקורות טבעיים

1211

נפות בדיקה-אריג מתיל מתכת,לוח מתכת מנוקב ויריעה מיוצרת אלקטרוליטית-מידות נומינליות של העינות

ת"י 896

חלק 1

מוספים לבטון ולדיס: מוספים לבטון

ת"י 1209

אפר פחם מרחף לבטון

ת"י 1

צמנט

חלק 1

צמנט רגיל

חלק 2

צמנט פורטלנד עמיד סולפטים

ת"י 2

שיטות לבדיקת צמנט

חלק 1

קביעת החוזק

חלק 2

אנליזה כימית של צמנט

חלק 3

קביעת זמני ההתקשרות וקביעת הנפח

חלק 5

בדיקת פוצולניות של צמנט פוצולני

חלק 6

קביעת דקות הטחינה

חלק 7

שיטות נטילה של צמנט והכנת דוגמות

חלק 8

חום הידרציה-שיטת התמיסה

חלק 9

חום הידרציה – השיטההאדיאבטית-למחצה

חלק 10

קביעת תכולת הכרום המסיס המים (VI) הנמצאת בצמנט

5.3.      תקנים: מוצרי בטון

מספר תקן

שם סדרה

מספר חלק

כותר התקן

ת"י 658

חוליותטרומותמבטון לתאי בקרה

חלק 1

חוליות גליליות מבטון לא מזוין

חלק 2

חוליות קוניות מבטון לא מזוין

ת"י 8

מוצרי בטון טרומיים לריצוף

ת"י 19

אבני שפה ואבני תעלה טרומות מבטון

ת"י 27

צינורות גליליים מבטון ומבטון מזוין

ת"י 5

בלוקי בטון

חלק 1

בלוקי קיר

חלק 2

בלוקים למילוי תקרת צלעות

ת"י 268

בלוקים מבטון-תאי מאושפרים באוטוקלב

ת"י 2263

בלוקי תבנית על בסיס צמנט

5.4.       תקנים: עבודות בטון

מספר תקן

שם סדרה

מספר חלק

כותר התקן

ת"י 1571

מיסעות מאבני ריצוף מבטון

ת"י 1923

עבודות בטון ייצוק באתר

חלק 2

ייצור אלמנטים מבטון: בטון טרומי- ייצור ומוצרים

5.5.       תקנים: מפרטים

מספר מפרט

שם המפרט

57

רכיבים טרומים מבטון תאי מזוין

323

אגרגאטים מינרליים קלים לבניה

376

מוצרי חול – סיד לבנייה

444

חול כיסוי לכבלי טלפון בתעלות

50

תערובת לציפוי חיצון מצמנט מותז

6.   תקנים: פלדה לבניין

מספר תקן

שם סדרה

מספר חלק

כותר התקן

ת"י 1225

חוקת מבני פלדה

חלק 1

כללי

חלק 2.01

הגנה מפני שיתוך – מבוא כללי

חלק 2.02

הגנה מפני שיתוך – מיון סביבות

חלק 2.03

הגנה מפני שיתוך – שיקולי תכן

חלק 2.04

הגנה מפני שיתוך- סוגי משטחים והכנת משטחים

חלק 2.05

הגנה מפני שיתוך – מערכות צבע

חלק 2.06

הגנה מפני שיתוך – שיטות בדיקה במעבדה ודרישות למערכות צבע

חלק 4

תכן לעמידות ברעידות אדמה

חלק 10

פלדות מבנים – לוחות, לוחות שטוחים רחבים, מוטות ופרופילים

ת"י 1458

פרופילי פלדה מבנים חלולים

חלק 1.01

פרופילים מעובדים בקור- דרישות לתנאי הספקה

חלק 1.02

פרופילים מעובדים בקור – דרישותלסבולות,למידות ולאופייני חתך

חלק 2.01

פרופילים מעובדים בחם-דרישות לתנאי הספקה

חלק 2.02

פרופילים מעובדים בחם-דרישות לסבולות, למידות ולאופייני חתך

ת"י 1735

פלדה לדריכת בטון

חלק 1

דרישות כלליות

חלק 2

תילים משוכים בקר

חלק 4

גדילים

חלק 5

מוטות פלדה מעורגלים בחם מעובדים או לא מעובדים

ת"י 4466

פלדה לזיון בטון

חלק 2

מוטות חלקים

חלק 3

מוטות מצולעים

חלק 4

רשתות מרותכות

חלק 5

מוטות ורשתות חתוכים ומכופפים

7.      תקנים: חומרי בנייה נוספים

מספר תקן

שם סדרה

מספר חלק

כותר התקן

ת"י 75

סיד חי לבנייה

ת"י 783

סיד הידרטי

ת"י 5098

תכולת יסודות רדיואקטביים טבעיים במוצרי בנייה

ת"י 1920

חלק 1

דרישות כלליות ושיטות בדיקה של מלט לטיח

חלק 2

מערכת הטיח באתר

8.      תקנים: עץ ומוצריו

שם התקן

שם הסדרה

מספר החלק

כותר התקן

ת"י 37

חלק 1

לבידים רגילים

חלק 2

לבידים עם מליא פסיסי עץ

ת"י 4305

לוחות מחופים בשכבות קישוט משרפים (מלמין) ומעוצבים בפאותיהם

ת"י 4306

לוחות מחופים בחיפוי העשוי מלוחות ומגלילים דפופים  לקישוט () ומעוצבים בפאותיהם.

ת"י 328

לוחות סיבים דחוסים

ת"י 1481

לוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש

ת"י 4439

פרגולה מעץ

ת"י 1913

לוחות כפיסי עץ מכוונים ()

ת"י 887

לוחות שבבים

דרישות כלליות ושיטות בדיקה

חלק 1

לוחות לא מחופים

חלק 2

לוחות מחופים בשכבות עץ

חלק 3

לוחות מחופים בשכבות קישוט משרפים

9.   תקנים: מערכות הבניין

9.1.       תקנים: אוורור

מספר התקן

שם התקן

6210

אוורור לשמירת איכות אוויר נאותה בתוך בניינים

9.2.      תקנים: אקוסטיקה

מספר תקן

שם סדרה

מספר חלק

כותר התקן

ת"י 1034

מדידות מעבדה של בידוד קולבאלמנטי בניין

חלק 1

כללי יישום למוצרים ספציפיים

חלק 2

קביעה, אימות ויישום של דיוק הנתונים

חלק 3

מדידת קול נישא באוויר

חלק 4

מדידות באתר של בידוד קול נישא באוויר בין חדרים

חלק 5

מדידות באתר של בידוד קול נישא באוויר חזית ובחזיתות

חלק 6

בידוד קול הולם

חלק 7

מדידות באתר של בידוד קול הולם ברצפות

חלק 8

דרישות ונוהלי מדידה

חלק 9

מדידות מעבדה של העברה באיגוף של קול נישא באוויר ושל קול הולם בין חדרים סמוכים – יישום עבור אלמנטים קלים כאשר לחיבור יש השפעה קטנה

חלק 10

דרישות למתקני בדיקה וציוד בדיקה

ת"י 985

דירוג הבידוד האקוסטי בבניינים ושלאלמנטי בניין

חלק 1

בידוד מפני קול נישא באוויר

חלק 2

בידוד מפני קול הולם

ת"י 1004

אקוסטיקה בבנייני מגורים

חלק 1

בידוד אקוסטי של קירות ותקרות (רצפות) – דרישות ושיטות בדיקה

חלק 2

בידוד אקוסטי של מכללי דלתות כניסה – דרישות ושיטות בדיקה

חלק 3

מפלס לחץ הקול הנגרם ממעליות – דרישות ושיטות בדיקה

חלק 4

מפלסה  לחץ הקול הנגרם ממתקני תברואה – דרישות ושיטות בדיקה

ת"י 1194

מדידות מעבדה של רעש הנוצר במתקני שפכים

ת"י 1309

מדידת בליעת קול בחדר הדהוד

ת"י 1349

חלק 1

תיאור של רעש סביבתי ומדידתו – גדלים ונהלים בסיסיים

ת"י 2004

בידוד אקוסטי בבניינים שאינם למגורים

ת"י 994

מזגני אוויר

חלק 3

שיטות מדידה אקוסטיות במעבדה

9.3.      תקנים: איטום מבנים

מספר תקן

שם סדרה

מספר חלק

כותר התקן

ת"י 1476

בדיקות אטימות מעטפת הבניין לחדירת מים

חלק 1

גגות שטוחים ומרפסות

חלק 2

קירות חיצוניים ופתחים בקירות חיצוניים

חלק 3

גגות משופעים

ת"י 1752

מערכות לאיטום גגות שטוחים מבטון

חלק 1

התשתית לאיטום

חלק 2

יריעות ביטומן המותקנות בריתוך

ת"י 2752

חלק 1

איטום מבנים מפני חדירת מים ולחות: כללי

9.4.      תקנים: בידוד תרמי

מספר תקן

שם סדרה

מספר חלק

כותר התקן

ת"י 1045

בידוד תרמי של בניינים

כללי

חלק 1

בתי מגורים

חלק 2

מוסדות חינוך

חלק 3

בנייני משרדים

חלק 4

בתי מלון

חלק 5

בתי חולים

חלק 10

סיווג יישובים לפי אזורי אקלים

ת"י 1414

מערכות בידוד תרמי בבניינים

חלק 1

מערכת טיח תרמי חיצוני

חלק 2

מערכת טיח תרמי פנימי

חלק 3

השמת מערכת טיח תרמי חיצוני

ת"י 1375

שיטות מעבדתיות לקביעת התנגדות תרמית אופיינית של רכיבי בניין

ת"י 5375

שיטות חישוביות לקביעת התנגדות תרמית אופיינית של קירות בני

ת"י 5450

בידוד תרמי- שיטה לבדיקת מוליכות תרמית של חומרים

מספר
המפרט

שם הסדרה

מספר חלק

שם המפרט

203

רכיבי "סנדביץ" לבנייה:

חלק 1

רכיבים עם ליבת פוליאוריתן מוקצף קשיח

חלק 2

רכיבים עם ליבה עשויה פוליסטירן מוקצף קשיח או צמר סלעים קשיח או שניהם

429

מערכת בידוד תרמי לחללי גגות, המורכבת מיריעת בועות מפוליאתילן מחופה ברדיד אלומיניום

חלק 1

תכונות,שיטות בדיקה ודרישות

חלק 2

התקנה

10.     תקנים: אלמנטים בבניין

10.1.   תקנים: גגות

מספר תקן

שם סדרה

מספר חלק

כותר התקן

ת"י 215

חלק 1

רעפי חרסית משתלבים

חלק 2

רעפי בטון משתלבים

חלק 3

לוחות פח דמויי רעפים לסיכוך גגות

ת"י 1508

פחי סיכוך צורתיים מפלדה

ת"י 1556

גגות קלים עם סיכוך רעפים

מספר המפרט

שם המפרט

223

סיכוך קונסטרוקציות של גגות : דרישות בטיחות

270 חלק 4

גגות אגדים מעץ עם כיסוי קל; תקרות רביץ

10.2.  תקנים: דלתות

מספר תקן

שם סדרה

מספר חלק

כותר התקן

ת"י 23

מכללי דלתות עץ

חלק 1

שיטות בדיקה של דלתות

חלק 2

מלבני עץ לדלתות סובבות

חלק 3

דלתות לבודות סובבות

חלק 4

דלתות סובבות מעץ מקשי

חלק 5

מכללי דלתות הזזה פנימיות

חלק 6

מכללים מוגמרים – דלתות סובבות

ת"י 1212

מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן

חלק 0

דלתות-אש : עמידות-אש

חלק 1

דלתות אש סובבות

חלק 3

דלתות עשן

חלק 4

התקנה של דלתות אש סובבות

ת"י 4001

דלתות אלומיניום

חלק 1

דלתות מזוגגות שאינן דלתות כניסה ראשית

ת"י 1189

שיטות לבדיקת עמידות אש של מכללי דלתות

חלק 1

דלתות אש

ת"י 1161

מלבני פלדה לדלתות סובבות

מספר המפרט

שם המפרט

263 חלק 2

דלתות אלומיניום בבנייני מגורים: דלתות סובבות לכניסה ראשית

10.3.  תקנים: חלונות וזיגוג רכיבי הבניין

שם התקן

שם הסדרה

מספר חלק

כותר התקן

ת"י 938

לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים

חלק 1

דרישות כלליות ושיטות בדיקה

חלק 2

זכוכית שקופה

חלק 3

זכוכית בטיחות

חלק 7

יחידות זכוכית בידוד – דרישות כלליות, מידות וכללים לתיאור המערכת

ת"י 1068

חלק 1

דרישות כלליות ושיטות בדיקה

חלק 2

חלונות אלומיניום

חלק 4

חלונות פלדה

חלק 5

ת"י 1099

זיגוג בבניינים

חלק 1.01

תכן השמשה- קביעת מין הזכוכית ועובי השמשה

חלק 1.02

תכן השמשה – קביעת עמידות השמשה בעומס

חלק 2

תכן הזיגוג- שמשות ממוסגרות בכל היקפן

ת"י 1568

קירות מסך: תכן ותפקוד

ת"י 5068

מערכות זיגוג בבניינים – סימון בתווית אנרגיה

מספר המפרט

שם המפרט

168 חלק 1

חלונות  כלורי: פרופילים

251 חלק 1

נגרות בניין מוגמרת: חלונות הזזה

10.4.   תקנים: תריסים סורגים ומעקים

שם התקן

שם הסדרה

מספר החלק

כותר התקן

ת"י 1509

חלק 1

תריסי רפפה שמסגרותיהם עשויות מתכת

חלק 2

תריסי גלילה

חלק 3

רפפות מתכת לתריסים

ת"י 1635

סורגים לפתחים בבניינים

ת"י 4068

חלונות ותריסים מותקנים באתר

חלק 1

חלונות ותריסים מאלומיניום

חלק 2

חלונות ביטחון פנימיים במרחבים מוגנים

ת"י 5100

מסתורים בבנייני מגורים

ת"י 1142

מעקים ומסעדים

ת"י 4402

פרופילי אלומיניום לשימושים ארכיטקטוניים

חלק 1.01

פרופילים  מדויקים מסגסוגת 6060 ו-6063 – דרישות כלליות

חלק 1.02

פרופילים  מדויקים מסגסוגת 6060 ו-6063 –  צורה ומידה

חלק 2

פרופילים מוגמרים

10.5.   תקנים: מדרגות

מספר התקן

שם התקן

ת"י 42

מדרגות  מבטון מזוין

ת"י 1182

גרמי מדרגות  מבטון מזוין

11.תקנים: חיפויים וגימורים

11.1.    תקנים: אריחים

שם התקן

שם הסדרה

מספר חלק

כותר התקן

ת"י 6

אריחי רצפה 

ת"י 314

אריחי קרמיקה לחיפוי קירות ולריצוף

ת"י 1353

לוחות אריחי פסיפס מקרמיקה או מזכוכית

ת"י 1629

מערכות חיפוי רצפה באריחי 

ת"י 1554

חלק 1

חלק 2

לוחות לחיפוי מדרגות : לוחות מאבן טבעית

 

11.2.      תקנים: מערכות חיפוי וריצוף

שם התקן

שם הסדרה

מספר חלק

כותר התקן

ת"י 5566

מערכת רצפה מאבן טבעית

חלק 1

לוחות ואריחים לריצוף

חלק 2

ריצוף

ת"י 1555

מערכת פסיפס ואריחי קרמיקה לריצוף ולחיפוי בבניינים

חלק 1

חיפוי חוץ

חלק 3

ת"י 3306

מערכת רצפה מאבן פולימרית

חלק 1

11.3.     תקנים: חיפוי אבן

שם התקן

שם הסדרה

מספר חלק

כותר התקן

ת"י 1872

חיפוי באבן מלאכותית

חלק 1

יחידות אבן מלאכותית

חלק 2

חיפוי קירות בשיטת הקיבוע הרטוב

ת"י 2378

קירות מחופים באבן טבעית

חלק 1

אבן טבעית לחיפוי ודרישות כלליות ממערכת החיפוי

חלק 2

קירות מחופים בקיבוע רטוב

חלק 3

קירות מחופים בקיבוע יבש

חלק 4

קירות מחופים בשיטת ההדבקה בשילוב קיבוע מכני

חלק 5

אלמנטים טרומיים מחופים ושיטות חיפוי מתועשות באתר

חלק 6

קירות מחופים בשיטת הקיר הכפול

11.4.       תקנים: ריצוף

שם התקן

שם הסדרה

מספר חלק

כותר התקן

ת"י 2279

התנגדות להחלקה של משטחי הליכה קיימים ושל מוצרים חדשים המיועדים למשטחי הליכה

ת"י 1098

ת"י 5449

חלק 1

מצעים לחיפויי רצפה וציפויי גימור לרצפות: פנים

ת"י 5917

רצפות מורמות (צפות):הגדרות ודרישות

11.5.       תקנים: חומרי מילוי ודבקים

שם התקן

שם הסדרה

מספר חלק

כותר התקן

ת"י 4004

דבקים לאריחים

חלק 1

הגדרות ודרישות

חלק 2

לוח בטון לבדיקות

חלק 3

קביעת הזמן החופשי

חלק 4

קביעת ההחלקה על קיר מאונך

חלק 5

קביעת כושר ההרטבה

חלק 6

קביעת חוזק ההידבקות במתיחה של דבקים צמנטים

חלק 7

קביעת  רוחבי של דבקים  ושל חומרי מילוי למישקים

חלק 8

קביעת חוזק ההידבקות בגזירה של דבקי תחליב

חלק 9

קביעת חוזק ההידבקות בגזירה של דבקי שרף בריאקציה

ת"י 1661

חומרי מילוי למישקים רגילים בין אריחים

חלק 1

דרישות, מיון וכינוי

חלק 2

קביעת העמידות בכימיקלים של דבקים וחומרי מילוי עם שרף המתקשה בריאקציה

חלק 3

קביעת העמידות בשחיקה

חלק 4

קביעת חוזק הכפיפה וחוזק הלחיצה

חלק 5

קביעת ההתכווצות

חלק 6

קביעת הספיגות

ת"י 6069

מלט-צמנט ("טיט")לריצוף – הגדרות ודרישות

11.6.      תקנים: קירות ומחיצות

שם התקן

שם הסדרה

מספר חלק

כותר התקן

ת"י 1523

קירות בני

חלק 1

קירות לא-נושאים

ת"י 1503

תפקוד מחיצות המותקנות בבניינים

ת"י 5075

מערכות של ציפויים וחיפויים פנימיים במרחבים מוגנים

ת"י 1924

מחיצות,חיפויים פנימיים ותקרות תותב לא פריקות מלוחות גבס

ת"י 1925

תכן מחיצות הבנויות מבלוקי גבס

ת"י 5103

תקרות תותב פריקות

חלק 1

כללי תכן

חלק 2

דרישות תפקוד של רכיבים ומכללים

חלק 3

כללי התקנה ותחזוקה

חלק 4

כללי תכן והתקנה במקלטים

11.7.       תקנים: מוצרי גבס

שם התקן

שם הסדרה

מספר חלק

כותר התקן

ת"י 198

גבס  לבנייה

ת"י 1504

בלוקי גבס

ת"י 3970

קשרני גבס וטיח גבס

חלק 1

הגדרות ודרישות

חלק 2

שיטות בדיקה

ת"י 1490

מחיצות וחיפויי גבס

חלק 1

לוחות

חלק 2

ברגים

חלק 3

חומרי איחוי והחלקה

חלק 4

רכיבי שלד לא נושא מפח פלדה

11.8.   תקנים: ריהוט מובנה

שם התקן

שם הסדרה

מספר חלק

כותר התקן

ת"י 816

תיבת מכתבים

ת"י 4305

לוחות מחופים בשכבות קישוט משרפים (מלמין) ומעוצבים בפאותיהם

ת"י 4306

לוחות מחופים בחיפוי העשוי מלוחות ומגלילים דפופים  לקישוט () ומעוצבים בפאותיהם

ת"י 4376

ארונות תשתית ממתכת להתקנה בתוך בניינים

ת"י 4440

משטחי עבודה מאבן

חלק 1

משטחים מאבן טבעית

חלק 2

משטחים מאבן פולימרית

ת"י 4491

לוחות אבן פולימרית למשטחי עבודה

מספר המפרט

שם המפרט

משטחי עבודה מבטון פולימרי מזוין לארונות מטבח

כיור עשוי בטון פולימרי

12.     תקנים: תשתיות ופיתוח שטח

12.1.      תקנים: כבישים

שם התקן

שם הסדרה

מספר חלק

כותר התקן

ת"י 362

תערובת אספלט חמות

חלק 1

הרכב ותכנון

חלק 2

ייצור והספקה

חלק 3

השמה

ת"י 1885

ת"י 1886

מצעים וחומר מילוי נברר לכבישים,לרחבות ולשדות תעופה

ת"י 1865

שיטות בדיקה בתחום הסלילה

חלק 1

בדיקות של 

חלק 3

בדיקות של קרקע 

מספר המפרט

שם המפרט

סלילת ושיקום מיסעות בתחום העירוני

12.2.       תקנים: פיתוח שטח

שם התקן

שם הסדרה

מספר חלק

כותר התקן

ת"י 812

עמודי תאורה

חלק 1

עמודים מפלדה

חלק 2

עמודים מאלומיניום

  •  2142

בטיחות בשטחים פתוחים

חלק 1

פתרונות להפרשי גבהים: פתרונות באזורים מבונים

ת"י 4273

גדרות פלדה

חלק 1

עקרונות כלליים

חלק 2.01

רכיבים לגדרות מרושתות פלדה מרותכות

חלק 2.02

גדרות מרשתות פלדה מרותכות

ת"י 5175

מעקי בטיחות בכבישים

ת"י 2247

תמרורי דרך אנכיים

חלק 1.01

תמרורי מחזירי אור – יריעות

חלק 1.02

תמרורים מחזירי אור – מכלל התמרור

חלק 2

תמרורים בעלי תאורה פנימית

מספר המפרט

כותר המפרט

עמודי תאורה מבטון מזוין

12.3.       תקנים: מנהור

שם התקן

שם הסדרה

מספר חלק

כותר התקן

ת"י 5620

מיפוי גאו- הנדסי של מנהרות במהלך הכרייה

ת"י 5567

הוראות והנחיות לבטיחות בעבודות מנהור בתעשיית הבנייה

ת"י 5826

חלק 1

מונחים והגדרות

חלק 2

יסודות התכנון של מנהרות רכבת

חלק 3

שיטות 

חלק 4

חלק 5

איטום

חלק 6

תכנון ובינוי בשיטת החפירה והכיסוי

חלק 7

תכנון ובינוי בשיטת הדחיקה

חלק 8

ניהול סיכונים בעבודות מנהור

חלק 9

תיעוד של מנהרות רכבת

חלק 10

בדיקה ובקרה של מבנה המנהרה

חלק 11

תחזוקה

13.תקנים: מלאכות

13.1.      תקנים: מלאכה

שם התקן

שם הסדרה

מספר חלק

כותר התקן

ת"י 1861

כללים למדידה של עבודות בנייה

חלק 1

עבודות עפר ופיתוח כללים למדידה של עבודות בנייה: כללי

חלק 2

עבודות עפר ופיתוח אתר

חלק 3

עבודות בטון ובני

חלק 4

עבודות גמר-טיוח, ריצוף וחיפוי, צביעה ועבודות אבן

חלק 5

עבודות נגרות, מסגרות ואלומיניום

חלק 6

עבודות מיזוג אוויר ואוורור

חלק 7

עבודות חשמל ותקשורת

ת"י 1922

עבודות צבע בבניינים

חלק 1

דרישות כלליות מערכות צבע בבניינים: דרישות כלליות

חלק 2

פלדה לא מבנית

ת"י 5279

כללי התקשרות לביצוע עבודות בנייה

חלק 1

עבודות הנמדדות על פי ביצוע בפועל

מספר המפרט

שם המפרט

סקר דיוק בעבודות בניין:  השלד

13.2.      תקנים: טפסות ופיגומים

שם התקן

שם הסדרה

מספר חלק

כותר התקן

ת"י 904

  •  לבטון

חלק 1

עקרונות

חלק 2

תומכות שחילות

ת"י 1139

חלק 1

כללי

חלק 2

פיגומים תלויים ממוכנים- דרישות בטיחות, חישובי תכן, קריטריונים ליציבות, מבנה, בדיקות

חלק 3

פיגומי מגדל ניידים ונייחים עשויים רכיבים טרומיים

חלק 4

פיגומי תורן מטפסים ()

13.3.        תקנים: תחזוקה

שם התקן

שם הסדרה

מספר חלק

כותר התקן

ת"י 1525

ניהול תחזוקת בניינים

חלק 1

רכיבים וגימור

חלק 2

בנייני מגורים וסביבתם הקרובה – מערכות שירות

חלק 3

בניינים שאינם בנייני מגורים וסביבתם הקרובה – מערכות שירות

חלק 4

מסמכי עדות

מדריכים נוספים

דילוג לתוכן