Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

תקנות הפיקוח על העבודה: ממונים על בטיחות ועל עבודה בגובה (נוסח מעודכן)

גירסה להדפסהSend by email

נערך ע"י ארז מירב, עורך האתר
תאריך בדיקת עדכניות:
21-11-2021
קטגוריות:

מבוא

עניין הבטיחות באתר הנו בתחום אחריותו של היזם. במידה ולא ימונה מנהל בטיחות באתר (גם בבניה פרטית!) תוטל האחריות לליקויי הבטיחות על היזם עצמו. מדובר בהשלכות הנוגעות לאחריות פלילית.

שני בעלי מקצוע עיקריים יתאימו לביצוע המשימה: מנהל העבודה, ומפקח הבניה. במבנה פשוט ניתן להטיל על הקבלן את מינויו של מנהל העבודה. על היזם להכניס סעיף כזה בכל התקשרויותיו עם הקבלנים השונים בשלבי השלד והגמר. על מנהל העבודה מוטל לוודא את ביצוע סדר הפעולות המתחייבות בתהליכי הבניה השונים תוך שמירה על בטיחות העובדים ועוברי האורח. ברשותו יהיו העתקים מהיתר הבניה, תכניות אדריכליות והנדסיות, מפרטים טכניים וכיו"ב.

ע"פ תקנות משרד העבודה חייב להיות מוקם (בכל אתר בניה) שלט עם הטלפונים של מנהל הבטיחות, האדריכל, הקונסטרוקטור, הקבלן הראשי, ומפקח הבניה (אם יש).

התקנות נערכו ע"י עורך האתר, ארז מירב. תוכן התקנות אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו, אינו חסין מטעויות והשמטות ואין להסתמך עליו לשם ביצוע פעולה כלשהי, ללא ייעוץ משפטי מתאים.

הגדרות

בתקנות אלה –

"אישור כשירות" – אישור בכתב שנתן מפקח העבודה הראשי בדבר קיום כישורים לשמש ממונה על בטיחות במפעל;

"בניה" ו"בניה הנדסית" – כמשמעותם בפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), התש"ל 1970- (להלן – הפקודה);

"הנדסאי" ו"טכנאי" – מי שרשום כהנדסאי או טכנאי, לפי העניין, במשרד העבודה והרווחה;

"חקלאות" – לרבות מיון, אריזה ושינוע של תוצרת חקלאית בתחומים המפורטים בתוספת הראשונה;

"מבצע בניה" – קבלן ראשי או מזמין, המבצע את העבודה כולה או חלקה באמצעות עובדים שלו או באמצעות קבלנים העובדים למענו;

"מהנדס רשום" – כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח 1958;

"ממונה על הבטיחות" – בעל אישור כשירות שנתמנה בידי מעביד לממונה על הבטיחות, הגיהות ובריאות העובדים במפעל, בהתאם לסעיף 25(א) לחוק ולפי תקנות אלה (להלן – ממונה);

"מעביד" – כמשמעותו בפקודה, לרבות תופש מקום עבודה;

"מפעל" – כל מקום שחלה עליו חובת מינוי ממונה על בטיחות לפי תקנה 4.

2. חובת קיום אישור כשירות

לא יעסוק אדם כממונה על הבטיחות, ולא יועסק ככזה, אלא אם כן בידו אישור כשירות תקף.

3. מתן אישור כשירות

(א) לא יינתן לאדם אישור כשירות, אלא אם כן הוא אחד מאלה:

(1) בעל תואר מוכר כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח 1958, בתחום מדעי הטבע, הטכנולוגיה או ההנדסה ודומיהם, בעל ניסיון של שנתיים לפחות בעבודה במקצועו לאחר סיום לימודיו המקצועיים, ועבר בהצלחה קורס ממונים על בטיחות או קורס שווה ערך, שאישר מפקח העבודה הראשי, במוסד לבטיחות וגהות או במוסד אחר;

(2) טכנאי או הנדסאי שרכש ניסיון של 3 שנים לפחות בעבודה במקצועו, לאחר סיום לימודיו המקצועיים, ועבר בהצלחה קורס ממונים על בטיחות או קורס שווה ערך, שאישר מפקח העבודה הראשי, במוסד לבטיחות וגהות או במוסד אחר;

(3) מי שהוכיח להנחת דעתו של מפקח העבודה הראשי, כי הוא ראוי להיות ממונה על בטיחות, אף שאין מתקיימות בו הוראות פסקה (1)

או (2), ובלבד שהינו בעל השכלה שוות ערך להשכלה הנדרשת בהן, עבר בהצלחה קורס ממונים על בטיחות או קורס שווה ערך, שאישר מפקח העבודה הראשי, וניסיונו המקצועי בתחום הבטיחות והגהות, יהיה שלוש שנים לפחות, או אם נתקיימו בו הוראות תקנה 15.

(ב) בעל אישור כשירות חייב להשתתף מדי שנה, בשמונה ימי השתלמויות לפחות, לקידום הידע בנושאי בטיחות וגהות בעבודתו, במסגרות שיאשר מפקח העבודה הראשי; וידווח מדי שנה למפקח העבודה הראשי על ההשתלמויות שבהן השתתף בשנה החולפת.

(ג) לא מילא בעל אישור כשירות אחר הוראות תקנת משנה (ב), רשאי מפקח העבודה הראשי לבטל את תעודת הכשירות או להתלותה עד למילוי ההוראות כאמור.

4. חובת מינוי ממונה על הבטיחות

אלה חייבים למנות ממונה על הבטיחות:

(1) מחזיק במקום עבודה שחלה עליו פקודת הבטיחות בעבודה, כולה או חלקה, ואשר מועסקים בו חמישים עובדים לפחות;

(2) מחזיק במקום עבודה הנמנה עם הסוגים המפורטים בתוספת השניה ושמועסקים בו חמישים עובדים לפחות;

(3) מבצע בניה המעסיק, בעצמו או באמצעות קבלני משנה, 100 עובדים לפחות באתרי הבניה בו זמנית;

(4) מעסיק, המעסיק בחקלאות, 50 עובדים לפחות בו זמנית;

(5) מחזיק בכל מקום עבודה אחר, שעל סמך הסיכונים בו קבע מפקח אזורי, שיש למנות בו ממונה על הבטיחות, והורה לו, בכתב, לעשות כן.

5. מינוי ממונה על הבטיחות

(א) מעביד ימנה לממונה על הבטיחות במפעל בעל אישור כשירות.

(ב) לא ימנה מעביד אדם לממונה על הבטיחות במפעל הנמנה עם הענפים המפורטים בתוספת השלישית, אלא אם כן רכש ניסיון של שנתיים לפחות בענף שעמו נמנה המפעל.

(ג) לפי דרישת מפקח עבודה אזורי יחויב ממונה על הבטיחות במפעלים כאמור, לעבור בהצלחה, תוך שנה ממועד מינויו, השתלמות ענפית לפי תכנית שאישר מפקח העבודה הראשי.

(ד) שוכנע מפקח עבודה אזורי כי הסיכונים הקיימים במפעל, שטחו או מספר העובדים בו מחייבים מינוי של יותר מממונה על הבטיחות אחד, ודרש, בכתב, מינוי כאמור, חייב המעביד למנות יותר ממונה אחד, כנדרש.

6. הודעה על המינוי

(א) המעביד ימסור למפקח עבודה אזורי בקשה לאשר מינוי ממונה על הבטיחות לפי הטופס שבתוספת הרביעית, כאשר ספח הצהרת המתמנה חתום ביד המועמד, ויצרף את המסמכים הנדרשים לפיה.

(ב) אישר מפקח עבודה אזורי את המינוי, יודיע על כך בכתב למעביד ולממונה על הבטיחות, על ידי החזרת הטופס האמור בתקנת משנה (א), כשהוא חתום בידו במקום המתאים, תוך 45 ימים מיום קבלת הבקשה לאישור המינוי.

7. התנגדות למינוי

(א) מפקח עבודה אזורי רשאי להתנגד למינוי פלוני לממונה על הבטיחות במפעל אם לדעתו נתקיים במי שמבקשים למנותו, אחד מאלה:

(1) לא נתקיים בו הוראות תקנה 2 או 5(ב);

(2) אין הוא מסוגל, מסיבות רפואיות, לפי קביעת רופא תעסוקה, למלא תפקיד כאמור;

(3) תפקידים אחרים שהוא ממלא עלולים להפריע לו במילוי תפקידו;

(4) ידיעותיו אינן מספיקות בהתחשב בתהליכי העבודה במפעל;

(5) הורשע בעבירה שלדעת מפקח עבודה אזורי יש בה כדי למנוע ממנו למלא תפקידו באופן ראוי;

(6) מעמדו, תפקידו וכפיפויותיו במערך הארגוני לא יאפשרו לו לבצע תפקידו.

(ב) מפקח עבודה אזורי יודיע למעביד, בכתב, תוך 45 ימים מיום קבלת הבקשה לאישור המינוי, על התנגדותו למינוי המוצע, ויפרט את הנימוקים להתנגדותו.

(ג) קיבל מעביד הודעה לפי תקנת משנה (ב), יבטל את המינוי של ממונה על הבטיחות וימנה אדם מתאים אחר במקומו.

8. פסילת מינוי ממונה על הבטיחות

(א) מפקח עבודה אזורי רשאי בהודעה בכתב למעביד, לפסול מינוי ממונה על הבטיחות בכל אחד מאלה:

(1) אישור הכשירות של הממונה בוטל בידי מפקח העבודה הראשי;

(2) הממונה לא מילא חובה מהחובות המוטלות עליו לפי תקנות אלה;

(3) הממונה אינו מסוגל, מסיבות רפואיות, לפי קביעת רופא תעסוקה, להמשיך ולמלא את תפקידו כממונה על בטיחות;

(4) תפקיד נוסף שהממונה ממלא עלול לדעת מפקח עבודה אזורי להפריע לו במילוי תפקידו כממונה על הבטיחות;

(5) ידיעותיו של הממונה אינן מספיקות בהתחשב בתהליכי העבודה במפעל שבו הוא משמש, לרבות תהליך חדש שהנהיגו מאז מינויו;

(6) הממונה הורשע בעבירה שלדעת מפקח העבודה האזורי יש בה כדי למנוע מילוי תפקידו באופן ראוי;

(7) הממונה על הבטיחות לא מילא אחר חובות ההשתלמויות כאמור בתקנות 3(ב) ו5-(ג);

(8) מעמדו תפקידו וכפיפויותיו במערך הארגוני אינם מאפשרים לו לבצע תפקידו.

(ב) הודעה על פסילת המינוי תכלול נימוקים, וייקבע בה מועד לביטול המינוי שלא יפחת מ60- ימים מיום מסירת ההודעה; ההודעה תימסר, בכתב, למעביד ולממונה על הבטיחות, ומשנמסרה כאמור לא ישמש עוד הממונה בתפקידו, החל במועד שנקבע בהודעה.

9. ערר

(תיקון: תשנ"ט)

(א) על התנגדות למינוי או על פסילת מינוי של ממונה על הבטיחות רשאי הוא או המעביד לערור תוך שבעה ימים מיום מסירת ההודעה לפי תקנה 7 או 8, לפני ועדת ערר שמינה מפקח העבודה הראשי.

(ב) בועדת ערר יהיו חמישה חברים, ובהם שניים נציגי שירות הפיקוח על העבודה, אחד שהמליץ עליו הארגון היציג הגדול ביותר של המעסיקים, אחד מהמוסד לבטיחות ולגיהות ואחד שהמליץ עליו הארגון היציג הגדול של העובדים בהתייעצות עם ארגון הממונים על הבטיחות המייצג את המספר הגדול ביותר של ממונים על הבטיחות, נציג אחד של שירות הפיקוח על העבודה יהיה יושב ראש הועדה.

(ג) לא ישב בועדת ערר מפקח העבודה האזורי שהתנגד למינוי או שפסל את המינוי נושא הערר.

(ד) יושב ראש ועדת הערר יקבע את מועד ישיבתה, מקומה, וסדר יומה.

(ה) ועדת הערר תחליט בערר תוך שבועיים מיום שהוגש הערר.

(ו) החלטות ועדת הערר יתקבלו ברוב דעות הנוכחים בישיבה ובלבד שנכחו בישיבה 3 חברים לפחות ובהם נציג אחד של שירות הפיקוח על העבודה.

(ז) כל עוד לא ניתנה החלטה בערר לפי תקנת משנה (א), תעמוד ההתנגדות למינוי בתוקף; פסילת המינוי תהיה תקפה החל במועד שנקבע בהודעה לפי תקנה 8(ב).

10. תפקידיו וסמכויותיו של ממונה על הבטיחות

(א) מתפקידו של ממונה על הבטיחות לייעץ למעביד בכל הנוגע לחוקים, לתקנות ולתקנים בענייני בטיחות, לסייע לו ולאנשי צוות הניהול והתכנון בנוגע לבטיחות, גהות, הנדסת אנוש ובריאות תעסוקתית של העובדים במפעל ולקדם את התודעה בנושאים אלה:

(1) לאתר במפעל מפגעי בטיחות וגהות, ולהודיע עליהם למעביד;

(2) לוודא קיום התקני בטיחות וגהות נאותים במפעל;

(3) לדרוש הנהגת סדרי בטיחות וגהות נאותים במפעל, בתהליכי העבודה, במיתקנים, במבנים, בציוד ובחומרים ובכל שינוי בהם;

(4) לפעול לקיום הוראות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשמ"ד 1984, ולהכנת תכנית להדרכת עובדים;

(5) לוודא הכנת תכנית בטיחות ועדכונה כנדרש בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית בטיחות), התשמ"ד 1984 ;

(6) לוודא ביצוע הוראות תכנית בטיחות שהוכנה במפעל והכללת דרישות בטיחות וגהות בהוראות עדכניות לשימוש, הפעלה, תחזוקה אחסון בטוח של ציוד, של חומרים ושל תהליכי עבודה במפעל;

(7) לברר סיבותיהן ונסיבותיהן של תאונות עבודה ומחלות מקצוע במגמה להפיק לקחים, לערוך בכתב ממצאים ומסקנות הבירורים ולהציע למעביד צעדים מתאימים למניעת הישנות התאונות; לוודא הדרכת העובדים באשר לנסיבות התאונות ומחלות מקצוע והלקחים שהופקו;

(8) לרכז את כל המידע והתיעוד הקשור לתאונות עבודה ומחלות מקצוע שאירעו במפעל;

(9) להכין הוראות בטיחות וגהות ותמצית בכתב של מידע על הסיכונים בעבודה, פרסומן ועדכונן. להשגיח על ביצוע הוראות בטיחות וגהות ולדווח למעביד על כל מקרה של הפרתן;

(10) לוודא סימון חומרים, ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים והתקנת שילוט הדרכה לשימוש בציוד מגן אישי;

(11) לוודא ביצוע ביקורת ומעקב על המצב התקין של התקני בטיחות וגהות, ציוד מגן אישי, של כלי עבודה ושל ציוד החייב בדיקות תקופתיות על פי דין, על פי הוראות היצרן ולפי כללי מקצוע מקובלים;

(12) לוודא קיום שגרת בדיקות רפואיות לעובדים במפעל החשופים לגורמים שלגביהם קיימת דרישה לעריכת בדיקות אלה;

(13) לוודא ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות על ידי מעבדות מוסמכות, כאשר קיימת דרישת בדיקה כאמור בחוק או בתקנות; לתעד את ממצאיהן של בדיקות כאמור ולהביא לידיעת המעביד והעובדים את השלכותיהן והאמצעים שיש לנקוט;

(14) לקבוע הסדרים שיבטיחו תנאי בטיחות וגהות נאותים בהעסקתם של קבלני חוץ;

(15) לשתף פעולה עם ועדת הבטיחות המפעלית, ולמסור לה את כל המידע הנדרש לפעילותה השוטפת;

(16) להורות על הפסקת העבודה כאשר נשקפת סכנה מיידית לחייו או בריאותו של עובד, ולדווח על כך מיד למעביד או לנציגו במקום העבודה;

(17) לוודא קיום תכנית ושגרת תרגילים למצבי חירום;

(18) לדווח למפקח עבודה אזורי, על פי דרישתו, על פעולותיו להעלאת רמת הבטיחות והגהות ומניעת סיכונים במפעל;

(19) להילוות אל מפקחי עבודה בביקורי הפיקוח במפעל, אם יידרש לכך.

(ב) הממונה על הבטיחות מוסמך להיכנס לכל מקום במפעל שבו מועסקים עובדים, לבדוק את סידורי הבטיחות והגהות, ולנקוט בכל הפעולות הנדרשות לצורך מילוי תפקידו כאמור בתקנת משנה (א).

חובות המעביד

11. חובות המעביד

מעביד שמינה ממונה על הבטיחות במפעל –

(1) יביא לידיעת העובדים את דבר מינויו ותפקידיו של הממונה על הבטיחות;

(2) יקבע את מקומו ומעמדו של הממונה על הבטיחות בארגון המפעל, יספק לו את כל האמצעים הדרושים לביצוע תפקידיו, יאפשר לו לבצעם ויוודא כי הוא ממלא תפקידיו כמפורט בתקנה 10;

(3) יאפשר לו גישה לכל מקום במפעל ומחוץ למפעל שבו מועסקים עובדי המפעל;

(4) יאפשר השתתפותו בפעולות בטיחות והשתלמויות כנדרש בתקנה 3(ב), לקידום הידע והניסיון שלו בבטיחות, גהות ובריאות העובדים.

שונות

12. פטור

(א) המעביד הסבור כי אין במפעל סיכונים המצדיקים מינוי ממונה על הבטיחות, רשאי להגיש למפקח העבודה הראשי בקשה מנומקת, בכתב, לפטור את המפעל מן הצורך למנות ממונה על הבטיחות.

(ב) מפקח העבודה הראשי רשאי לפטור מעביד שחלה עליו חובת מינוי ממונה על הבטיחות לפי תקנות אלה, ממילוי החובה, אם שוכנע כי אין במפעל סיכונים המצדיקים מינוי ממונה על הבטיחות.

12א. עונשין

(תיקון: תשנ"ט)

העובר על הוראה מהוראות תקנות 2, 4, 5, 6(א), 7(ג) או 11 – דינו קנס שלא יעלה על הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז 1977.

13. ביטול

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), התשכ"ה 1965 – בטלות (להלן – התקנות הקודמות).

14. תחילה

תחילתן של תקנות אלו שלושה חודשים מיום פרסומן.

15. הוראות מעבר (תיקון: תשנ"ט)

מי שערב תחילתן של תקנות אלה היה בידו מינוי תקף לממונה על הבטיחות לפי התקנות הקודמות או מי שעבר בהצלחה קורס ממונים על בטיחות במוסד לבטיחות וגהות או במוסד אחר, או קורס שווה ערך שאישר מפקח העבודה הראשי, והוכיח, להנחת דעתו של מפקח העבודה הראשי, שהוא בעל ניסיון של שנתיים לפחות, כממונה על בטיחות, זכאי לאישור כשירות, אף אם אינו עומד בדרישות המפורטות בתקנה 3.

תוספות

תוספת ראשונה

(תקנה 1, הגדרת "חקלאות")

1. עבודה בכל אחד מאלה: גידולי שדה, גידולי גן, מטעים, בתי צמיחה, משתלות, גני נוי וגנים ציבוריים;

2. גידול בעלי חיים, לרבות גידול דגים, גידול עופות, הדגרת ביצים, גידול מקנה וגידול דבורים;

3. ייעור והפקת עץ מיערות;

4. הכשרת קרקע למטרות חקלאות המנויות בפרטים 1 עד 3.

תוספת שניה

(תקנה 4(2))

בתי חולים, מוסדות רפואיים

מוסדות להשכלה גבוהה, מכללות

מוסדות מחקר

בתי מלון

בתי מסחר

נמלי תעופה, חברות תעופה

רשויות מקומיות

תאגידים להתיישבות שיתופית

תוספת שלישית (תיקון: תשנ"ט)

(תקנה 5(ב))

כימיה, פרמצבטיקה, פטרוכימיה

חשמל, אלקטרוניקה, מיקרו אלקטרוניקה

עבודות בניה

חומרי נפץ, מחצבות ומכרות

חקלאות

תוספת רביעית

(תקנה 6(א))

תקנות הבטיחות- עבודה בגובה

להלן קובץ להורדה המפרט את תקנות הבטיחות לעבודה בגובה:

מדריכים נוספים

דילוג לתוכן