Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

תקנות מקרקעי ציבור: סילוק פולשים, הוצאה לפועל

תקנות מקרקעי ציבור: סילוק פולשים, הוצאה לפועל

(מומלץ לקרוא את המאמר הבא: פיצוי מחזיק במקרקעין)

הוצאה לפועל

1. הוגש למשרד ההוצאה לפועל צו סילוק יד כאמור בסעיף 4 לחוק ולא סילק התופס ידו מהמקרקעין עד המועד שנקבע בצו, ייכנס המוציא לפועל למקרקעין, יסלק את התופס מהם וימסרם לממונה.

טיפול במיטלטלין

2. נמצאו במקרקעין בשעת סילוק היד או לאחריו מיטלטלין שהתופס לא הוציאם, ימסרם המוציא לפועל לשמירה במקום מתאים כפי שייראה לו, בהתחשב בנסיבות, ורשאי הוא למכרם לאחר תקופה סבירה, ואם היו המיטלטלין פסידים – ימכרם מיד; ההוצאות לענין זה יהיו כאמור בסעיף 9 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967.

פתיחת מקרקעין נעולים

3. היו המקרקעין נעולים, רשאי המוציא לפועל לפתחם או להורות לפתחם ובלבד שבעת פתיחתם יהיה נוכח עד אחד לפחות מלבד המוציא לפועל.

אי נוכחות התופס – לא תעכב

4. אי-נוכחותו של התופס, אין בה כדי לעכב את ביצוע סילוק היד.

דין וחשבון

5. המוציא לפועל יערוך דין וחשבון על סילוק היד ואופן ביצועו, יחתום עליו, ואם היו נוכחים עדים יחתמו גם הם.

טופס צו סילוק יד, ומסירתו

1. צו סילוק יד (להלן – הצו) יהיה ערוך לפי הטופס שבתוספת.

2. (א) מי שמינה הממונה לענין זה (להלן – מוסר הצו) ימסור לתופס המקרקעין את הצו.

(ב) לא נמצא תופס המקרקעין, רשאי מוסר הצו למסור את הצו לאחד מבני משפחתו שנמצא במקום מגוריו ושלפי מראית עין מלאו לו שמונה עשרה שנים.

(ג) היו המקרקעין נעולים או שלא ניתן היה למסור את הצו כאמור, ידביק מוסר הצו את הצו על פתח המקרקעין או יקבע אותו עליהם, ויערוך דין וחשבון על פעולתו.

תוספת (תקנה 1)

לכבוד

א.נ.,

הנדון: צו סילוק יד לפי חוק מקרקעי ציבור (סילוק פולשים), תשמ"א-1981

בתוקף סמכותי לפי סעיף 4(א) לחוק מקרקעי ציבור (סילוק פולשים), תשמ"א-1981 –

(1) אני קובע שתפסת/ם שלא כדין את המקרקעין המתוארים בזה:*

(2) אני דורש ממך/כם לסלק ידך/כם מהמקרקעין תוך ימים** מהיום שבו נמסר לך/כם צו זה.

————
(86)פורסמו ק"ת תשמ"א מס 4238 מיום 29.5.1981 עמ 1039.

צו זה דינו כדין פסק דין אולם הנך/כם רשאי/ם לפנות לבית משפט השלום שהמקרקעין נמצאים בתחום סמכותו, תוך המועד שנקבע לעיל לסילוק היד מהמקרקעין, כדי להוכיח שיש לך/כם זכות להחזיק בהם.

מצורף בזה העתק נסח הרישום של המקרקעין***.

תאריך……….. חתימת הממונה…….

*לפי גבולות או לפי מספרים שבפנקס מקרקעין או במפה.

**שאינו פחות מארבעה עשר ימים.

***אם המקרקעין אינם רשומים – תימחק שורה זו.

למילוי בידי מוסר הצו על גבי עותק של הצו

זמן המצאת הצו………………..

דרך המצאת הצו………………..

ט"ו באייר תשמ"א (19 במאי 1981) משה נסים, שר המשפטים

תוכן החוק אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו, אינו חסין מטעויות והשמטות ואין להסתמך עליו לשם ביצוע פעולה כלשהי, ללא ייעוץ משפטי מתאים.

מדריכים נוספים

 • חוק המקרקעין- בתים משותפים

  חוק המקרקעין- בתים משותפים

  חוק זה נותן תשובות לכל ההיבטים המשפטיים הנגזרים מעצם השיתוף בין דיירים שונים בבניין/ רכוש אחד: חובות, זכויות תוספות בנייה, חתימות שכנים על תוספות בניה, תשלומים לוועד ועוד.

 • חוק הרשויות המקומיות: ערר על קביעת ארנונה כללית

  חוק הרשויות המקומיות: ערר על קביעת ארנונה כללית

  מהו פרק הזמן הקבוע בחוק לערעור על קביעת ארנונה? באילו נסיבות רשאי אדם לערער? מי מוסר לו את התשובה ומתי? ;כיצד ניתן לחלוק על התשובה בפני וועדת ערר? ומה לגבי התערבות בית המשפט?

 • חוק מקרקעי ציבור: סילוק פולשים

  חוק מקרקעי ציבור: סילוק פולשים

  מהו פרק הזמן, הקבוע בחוק, בו ניתן לפנות פולש לאדמה ציבורית, ע"י צו מנהלי? מה קורה במצב בו היתה לפולש בעבר חזקה חוקית על המקרקעין? מה קורה כאשר הפולש חוזר אל הקרקע לאחר פינויו? מהם זכויותיו הבסיסיות של הפולש?

דילוג לתוכן