Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

אלקנה שלום,

#38934
ראובן כהן
משתתף

אלקנה שלום,

אלקנה שלום,  נושא  "טבלת איחוד חלוקה וחלוקה". הוא מורכב אבל אנסה לענות על שאלותיך. 1. שמשטחנו לא נגרע דבר תוך כדי התהליך. – בטבלת או"ח (- איחוד וחלוקה) אין משמעות לשטח במצב הסופי אלא לשווי שלו. יש לבחון האם השווי היחסי שקיבלת לאחר אישור התוכנית תואם לשווי היחסי שלך ערב אישורה של התוכנית ובהתייחס לכל השותפים בטבלה. 2. מה שווי החלקה כיום. – כעיקרון לא אבל ייתכן ותהיה אפשרות לחלץ את הנתונים המתוכנית ולהגיע לשווי. 3. מה יהיה שווי החלקה אחרי הפשרתה – לא . 4. מה יהיה השווי הכולל של השטח וכנגזרת מה יהיה הערך של שטחנו לאחר מתן היתרי בניה –  כמו 2. 5.כמו"כ- מהי הדרך לברר כמה זמן יעבור מההפשרה עד למתן אישורי בניה?  – היתרי בניה זה לשיקולכם. אם אתה מתכוון עד להפשרת הקרקע לבניה יש לבחון זאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה. 6.האם זה נכון שעלינו- כיורשים מוטל תשלום העומד על 40% אחרי הפשרת הקרקע? לא! 7. אילו עוד תשלומים צפויים להיות עלינו בגין שטח זה?  – תלוי מה תבחרו לעשות בו  – למכור,  לבנות  וכו. סיכוי סביר שתידרשו לשלם היטל השבחה. בעת מימוש של מכר או היתר. אם יש לך עוד שאלות  – מוזמן בשמחה.  


בברכה, ראובן כהן, 050-3677667 שמאי מקרקעין ורכוש, כלכלן ">-shamaut.com/"_blank">ראובן כהן | ניהול נכסים      

דילוג לתוכן