Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

תודה, אני מכיר את סעיף 2.17

#41787
גבי נגלר
משתתף

תודה, אני מכיר את סעיף 2.17

תודה, אני מכיר את סעיף 2.17 ואליו גם התייחסתי בשאלה, אולם השאלה שלי הייתה אחרת ואחדד, האם כאשר יש סטייה ( במקרה זה הפחתה ) ממספר חניות האמור בתקנות התכנון והבנייה ( לא מתוכנית או תב"ע ששם אין התייחסות לזה) אלא מהמספר הנקוב בתקנות ורוצים להקל ולהמיר חניה אחת מתוך השניים  ל"היטל חניה" שהתקנות אף מאפשרות, האם זה נחשב להקלה המחייבת טיפול והתייחסות כמו לכל מקרה של הקלה, כלומר פרסום ודיון בוועשת משנה רק אחרי התנגדויות, ולא בסמכות רשות רישוי שאסור לה לדון בבקשת היתר שיש בו הקלות.


דילוג לתוכן