Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

תקן מקומות חניה

#39090
ארז מירב
מנהל בפורום

תקן מקומות חניה

בתקנות התכנון- מקומות חניה כתוב: 1. .תקן למקומות חניה א. במרחב תכנון מקומי שאין בו תכנית מיתאר מקומית בדבר התקנת מקומות חניה, יחולו הוראות תקנות אלה והתקן למקומות החניה כמפורט בתוספת  כל עוד לא נקבעה תכנית מיתאר כאמור. ב. על אף האמור בתקנת משנה א', צמצום במקומות חניה במקום ציבורי קיים למספר נמוך מהתקן לצורך התקנת מקומות חניה נגישים לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח, לא תיחשב לסטייה מהוראות התקן החל במקום החניה החמישי; לעניין זה, "מקום ציבורי קיים" – כהגדרתו בסעיף 38ז לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ובכלל זה מקומות ציבוריים קיימים שהם מוסדות חינוך, מוסדות על-תיכוניים, או שניתנים בהם שירותי בריאות. 2 .תקן חניה בתכנית מיתאר מקומית מוסד תכנון רשאי לאשר תקן למקומות חניה במסגרת תכנית מיתאר מקומית, שפרטיה שונים מהוראות התקן, אם ראה לעשות כן מטעמים של צרכים מקומיים שיפורטו בהנמקה שתצורף לתכנית. 3. הוראה בתכנית מיתאר מקומית או תכנית מפורטת תכנית מיתאר מקומית או תכנית מפורטת תכלול הוראה הקובעת אם חל על התכנית התקן לפי תקנה 3 או תכנית אחרת למקומות חניה לפי תקנה 2. 4 .סטיה וביצוע בשלבים ועדה מקומית, באישור ועדה מחוזית, רשאית – א. לאשר לגבי אתר בניה מסוים סטיה מהוראות התקן, אם תנאים מקומיים, פיזיים ותפעוליים, מחייבים זאת; ב. לקבוע כי הוראות התקן יבוצעו בשלבים. לגבי מכפילי החניה אינני יכול לעזור לך, עליך להתייעץ עם יועץ תחבורה


ארז מירב -meirav.com" target="_blank">יועץ מומחה לנושאי תכנון ורישוי        


ארז מירב
יועץ מומחה בתחום התכנון והרישוי,
הכנת חוות דעת לבימ"ש ויעוץ אדריכלי כללי
erezmeirav1@gmail.com
erez-meirav.com

דילוג לתוכן