Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: איטום לגדר בית קרקע

#38069

Re: איטום לגדר בית קרקע

כלומר בכל השכונה משלא ביצעו פעולות אלה העבודה לא הסתיימה. ולמיטב הבנתי מי שאחראי בין השאר היא המועצה שמחלקת ההנדסה שלה אמורה הייתה לבדוק ולאשר שהעבודה התבצעה בשלמותה. האם טיפול זה הוא חלק מחובות הקבלן לבצע? או שאולי לא דרשו ממנו לבצע האיטום?


דילוג לתוכן