Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: חישוב שטח מדרגות

#33808
-3665
משתתף

Re: חישוב שטח מדרגות

שלום, אני רוצה לבנות בית צמוד קרקע בהרצליה. לגבי מרתפים חלה שם חלה תב"ע 2000מ' שבסעיף 4.1 שלה מוגדר ש"חדרי מדרגות…המובילים ומשרתים השימושים למרתפים, יכללו באחוזי הבניה של המרתפים". אני בונה 2 קומות ומרתף, ומבקש לחשב את חדר המדרגות פעם אחת במרתף ולא לחשב אותו כלל מעל פני הקרקע, זאת בהסתמך על כך שלפי סעיף 7 לתקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים): "שטח חדר המדרגות הוא שטח ההשלכה האופקית במ"ר של משטחי מערכת המדרגות…" ולפי 2000מ' אני נאלץ לחשב שטח זה במסגרת אחוזי הבניה של המרתף. הדבר נתמך גם ממה שאני מבין מהרשום בסעיף 8 במדריך "הקלות תכנון ובניה" מאתר Architecture, לפיו חישוב חדרי המדרגות יכול להיעשות "בקומה של מפלס הקרקע או בסמוך למפלס זה" ("חישוב זכויות הבנייה לגבי חדרי מדרגות יעשה כדלקמן: בקומה של מפלס הקרקע או סמוך למפלס זה בבניין, מכלול השטחים של חדרי מדרגות יחושבו בזכויות הבנייה.")  כדי לחדד את שאלתי, הרי שתקנות חישוב שטחים מגדירות בסעיף 4.(ג)."שטחו של פתח ברצפה העולה על 0.50 מטרים רבועים, לא יבוא במנין השטח המותר לבניה." האם לא כל שטח המדרגות מהווה פתח ברצפה בקומת הקרקע אם נבנה מרתף, ולפיכך לא יספר אלא במרתף? אני יודע שעירית הרצליה רוצה שארשום את שטח המדרגות בקומת הקרקע, אבל להבנתי ההוראות מנוגדות לעמדתה ותומכות באפשרות שלי לרשום את השטח רק במרתף. מה דעתך?  בתודה מראש, חנן


דילוג לתוכן