Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: מס רכישה על היטל השבחה שנדחה.

#33799

Re: מס רכישה על היטל השבחה שנדחה.

שלום הקדמה קצרה, מס שבח משולם לשלטונות מס הכנסה בגין השבח שנוצר במקרקעין בתקופה שבין יום הרכישה ליום המכירה. היטל השבחה משולם לוועדה המקומית בגין עליית שווים של מקרקעין עקב אישור תכנית במהלך תקופת הבעלות בנכס שיעורו של ההיטל הינו – 50% מההשבחה. ע"פ החוק החבות בתשלומים אלו  הינה של המוכר. כאשר קונה נוטל על עצמו את תשלום היטל ההשבחה משמעות הדברים היא שחלק מסויים משווי הנכס לא נכלל בחוזה.  חלק זה מהווה כפל היטל ההשבחה (ההשבחה המלאה). כך שיש בסיס לטענת פקיד השומה.  יחד עם זאת, מומלץ להיוועץ בשמאי מקרקעין לצרך בחינת החיוב בהיטל השבחה ואומדן ההשבחה המלאה. יתכן כי בפועל לא קיימת השבחה משמעותית ופקיד השומה ישתכנע כי אין מקום להגדלת השומה.


בברכה, יעקב צפריר, עו"ד ושמאי מקרקעין      

דילוג לתוכן