Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: פרק זמן – מתן היתר בניה

#33894
neti_hen
משתתף

Re: פרק זמן – מתן היתר בניה

שלום, 90 יום ממתי? בקצרה אציין שמדובר באישור כניסה חיצונית למרתף, כאשר בתב"ע השטח מתחת ל-00 (המרתף) נחשב לשטח עיקרי, דבר שמאפשר כניסה חיצונית ואף אינסטלציה וכו'. המהנדסת נסמכת על הסעיף, בו כתוב ש"השטח מתחת לפני הקרקע יוצמד לדירה שמעליו והגישה אליו תהיה מתוך הדירה." משפט זה אינו סותר גם קיום דלת חיצונית! (ובתכנית שלנו יש מדרגות גם מתוך הבית!). כל מהנדסי הועדה לפניה אישרו כניסות חיצוניות למרתפים בבתים שהוקמו בשכונה זו וכך גם בועדה שנערכה לתוכנית שלנו (ובבדיקות לפניה). בדקתי את ההחלטה שנשלחה אלינו וגם את מה שפורסם באתר (מפורט יותר), לא מצויין סעיף/משפט "בתיאום עם מהנדס…"המאפשר להם לערוך בדיקות נוספות. ואני לא מסכימה שיש הצדקה לכך, שתהיה למהנדסת יכולת לעיין שוב בתוכניות לאחר שכבר פירסמה החלטה, כיוון שאין לזה סוף! מי ערב לי שלאחר שאתקן ואגיש שוב תוכניות, היא לא תמצא עוד משהו שלא מוצא חן בעיניה ולא ראתה זאת קודם?  כפי שאתה ודאי יודע, התוכניות המוגשות לועדה הן לאחר בדיקות ותיקונים, שנערכו ע"י בודקת התוכניות מול האדריכלית. פועל יוצא של החלטת הועדה, הוא בקשת הועדה להמציא תוכניות חתומות ע"י כל מיני גורמים ב- 4 העתקים מתוקנים. (כאשר בעלות של העתקות השמש (בצבע) אני נושאת!) אני חושבת שיש בהתנהגות זו זלזול באזרח הקטן, וניצול חוסר האונים וחוסר ההתמצאות בהליכים התקינים מול המערכת המסואבת! פניתי כבר בדוא"ל אל המהנדסת, היא לא תכתוב לי שום מסמך המנמק את בקשותיה. נותר לי רק לפנות ליו"ר הועדה, באמצעות עו"ד, שיבדוק את האמור, ואח"כ לתבוע את הועדה, תביעת נזיקין על העיכוב במתן ההיתרים. מעבר להוצאה הכספית המיותרת והעיכוב בתחילת הבניה, עצוב שבעלי תפקידים מרשים לעצמם לשחק עם האזרחים הצריכים את שרותם. תודה על ההתייחסות.


דילוג לתוכן