Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: קיר גדר גבוה בגבול בין חלקות

#37641
sidan
משתתף

Re: קיר גדר גבוה בגבול בין חלקות

אחרי שבקשתי בארכיב העירייה לראות על מה חתמנו, הסתבר שהייתה זאת הסכמה למתן הקלה בשני נושאים שבמישרין לא הפריעו לנו כלל – העברת שטחים בין הקומות (מתוכננים מרתף וקומת קרקע), והקלה בקו בניין קדמי. הנוסח המדוייק עליו חתמנו (יחד עם שכנים אחרים באזור), הוא: "אנו החתומים מטה מצהירים בזאת כי קראנו את הפרסום ואין לנו כל התנגדות". לא התבקשנו להסכים, ובשום צורה לא הסכמנו, לתכניות ההיתר ולאותו קיר גדר/קיר תומך אליו התייחסתי בפנייתי הקודמת, על בסיס מספר תוכניות אותן הביאו לנו השכנים כשבקישו שנחתום על הסכמתנו להקלה. שאלות: 1. האם לא נדרשה הסכמתנו לתוכניות ההגשה, שאמנם כתוב בהן במספר מקומות גובה קירות הגדר של 150 ס"מ מפני הקרקע אצלנו ובחלקה סמוכה נוספת, אך אם בוחנים המפלסים המצויינים בתוכניות, מוצאים שהגבהים גדולים הרבה יותר? 2. מה אומרים החוק, התקנות, והנורמות המקובלות לגבי גובה קיר גדר שהוא גם קיר תומך – כללית, וכאשר מדובר במפלס שנוצר ע"י אדמה מוספת ולא בפני קרקע טבעיים? האם תוכל להפנות למקורות? תודה, גם על התשובות הממצות לשאלותיי הקודמות.


דילוג לתוכן