Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Re: רישום בטאבו- ביקור פקח

#33970
שמואל בר
משתתף

Re: רישום בטאבו- ביקור פקח

ע"פ פסיקות של בית המשפט (חב' רובינששטיין נגד עירית חולון), ופסיקות נישנות של בית המשפט העליון, ועדה מקומית אינה רשאית לעקב רישום בית משותף בטאבו, אם מישהו בבית ביצע בניה ללא היתר. במקרה כזה הועדה המקומית רשאית לבקש שתרשם הערה בדף הדירה, כי ההדירה המסויימת מיועדת לחריגה. ברישום בית משותף לא נזקקים לחתימתה של העיריה/ועדה לתיכנון, והתהליך עוקף אותה,  למעט מקרים שהעיריות רושמות מיוזמתן בטאבו הערה לפי סעיף 27, ואז המפקח מעקב את רשום הבית המשותף עד שהעיריה/ועדה תאשר.  העיריות חייבות לאשר את כל הדירות ללא החריגה, אך באותו מעמד גם מוסרות למפקח על רישום המקרקעין את רשימת הדירות נשואות ההערה להריסה.


דילוג לתוכן