Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

נוהל מבא"ת להגשת תב"ע – מדריך מעודכן

מבוא

נוהל מבא"ת נכנס לתוקף החל מתאריך 2/4/2006. הנוהל הותקן ע"מ ליצור אחידות ובהירות בהגשת תכניות מתאר מקומיות ומפורטות.

בנוהל קיים פירוט אופן הגשת התשריט והתקנון, תוך התייחסות הן להגשת המסמכים והן להגשה הממוחשבת. בשלב א הגשת קבצי התשריט הממוחשב על פי המפרט היא לצורך לימוד והתנסות. למרות זאת, יש חובה לשלוח את תשריט התוכנית למרכז התמיכה כתנאי להגשה לוועדה. דו"ח בדיקה ישלח חזרה לעורך התכנית.

בשלב ב של התוכנית, יישלחו תשריטי התוכנית לאתר האינטרנט אשר יוקם, והם יבדקו באופן אוטומטי. בשלב זה, תכנית שגויה לא תוכל להיקלט במערכת. להלן קבצים המפרטים את הנוהל. בעת לחיצה על הקישור – יש להמתין מספר שניות לצורך ההורדה (קבצי doc).

בנוסף להנחיות שקובצו כאן, מנהל תכנון מספק שורה של עזרים לצורך ההגשה, ראו: כלי עזר להגשה בנוהל מבא"ת.

ההנחיות קובצו ע"י ארז מירב, עורך "אדריכלות ובניה בישראל". ניתן לקבל אינפורמציה נוספת באתר מנהל התכנון של משרד הפנים.

שאלות ותשובות

מהן דרישות ההגשה? מה קורה עם תוכנית אשר הוגשה בטרם נכנס הנוהל לתוקף?
מה כוללת ההגשה החדשה? באיזה פורמט תתבצע הגשת הקובץ?
האם יש לרכוש תוכנה מיוחדת? הקובץ הבא מכיל שאלות ותשובות:

קובץ להורדה:

הנחיות להגשת תשריט

כיצד יעוצב הגליון? מה תכלול עמודת ההתמצאות? כיצד לערוך את מפת המצב הקיים אל מול המצב המוצע? באילו עוביי
קווים יש להשתמש? ומה לגבי צבעי התכנית? הקובץ הבא מכיל את ההנחיות הדרושות:

קובץ להורדה:

תבנית ריקה לקובץ ממוחשב

התבנית הבאה מכילה את הפרטים הבאים: זיהוי וסיווג התכנית, מסמכי התכנית, בעלי העניין, פרטי עורך הבקשה, מטרות התכנית ועיקרי הוראותיה.

קובץ להורדה:

מדריכים נוספים

דילוג לתוכן