Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

תקנות / חוק התכנון והבניה

ניתן למצוא במדור זה את חוק התכנון והבניה, תקנות התכנון והבניה, מדריך לכשלים בחוק התכנון והבניה, הבהרות לגבי הקלות/ שימוש חורג, הגשת התנגדויות ועוד.

למה צריך מפקח בנייה לקבלת טופס 4

יעקב אביב: למה צריך מפקח בנייה לקבלת טופס 4?

יעקב אביב, מפקח בנייה מומחה, מסביר שטופס 4 הוא אישור אכלוס, המסמך הסופי המאפשר לכם לאכלס את ביתכם החדש. קבלת טופס 4 כרוכה בתהליך מורכב, הכולל בדיקות קפדניות של רשויות מקומיות שונות. מפקח בנייה מומחה יכול לסייע לכם רבות בקבלת טופס 4: הבטחת איכות הבנייה: מפקח בנייה יבטיח שהעבודה מתבצעת בהתאם לתכניות ולמפרטים, תוך שימוש […]

תקנות התכנון והבניה- בריכות שחיה (נוסח מעודכן)

מה הן ההגדרות לסוגים השונים של בריכות השחיה? מה לגבי העומק? מבנה הבריכות? המלתחות? ומה לגבי הרעש?

תקנות התכנון והבנייה – רישוי, בנייה והיתרים, תשע"ו-2016- נוסח מעודכן | מדריך

מהן דרישות הרישוי לעניין חתימות שכנים ובעלי הקרקע? מהם התנאים לקבלת תעודת גמר? מהו גודלם המינימלי של חדרי המבנה? התקנות הבאות עוסקות בכל ההיבטים הקשורים להיתר הבניה: החל משלב בקשת המידע המקוון ועד חתימת האחראים על הפיקוח העליון על גמר הביצוע.

תקנות התכנון והבניה: סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית (נוסח מעודכן)

מהם הנהלים להגשת מסמכי ההתנגדות לתכנית בניה? כיצד מתנהל הדיון בהתנגדות? כיצד יובאו הראיות? כיצד יירשם פרוטקול ההחלטה?

תקנות התכנון והבניה: מוצא בטוח, בטיחות אש בבניינים (נוסח מעודכן)

רוחב ואורך דרך מוצא בטוח, רוחב מסדרונים ומדרגות במבני ציבור, חינוך, מסחר, תעשיה ומגורים. תכנון נכון נחוץ לקבלת אישור כיבוי אש.

תקנות התכנון והבניה: הצמדת חניות, תקן וגודל מקומות חניה, כולל נכים (נוסח מעודכן)

מהו התקן להצמדת חניות לבנייני מגורים? כיצד משתנות התקנות כשמדובר במבני ציבור? ומה בנוגע להקמת/ רישוי עסקים, או מבני מסחר? מהו הדין כאשר יש שימוש מעורב במגרש החניה? כמה מקומות יישמרו לנכים? ומה לגבי נגישות רכב כבד?

תקנות התכנון והבניה: בנינים גבוהים ואחרים – חדרי מדרגות ופרוזדורים (נוסח מעודכן)

מהו בניין גבוה? מהו בניין רב קומות? כיצד יתוכננו דרכי הגישה, חדרי המדרגות והפתחים? מה יהיה רוחב המסדרונים? תקנות התכנון והבניה לעניין בניין גבוה, קובעות תקנים ברורים לעניין

תקנות התכנון והבניה- נגישות נכים (נוסח מעודכן)

החוק מחייב התייחבות מיוחדת לצרכיהם של בעלי מוגבלות הקשורה לניידות. בגישה, בחניה, במתקנים הסניטריים השונים, במעליות ובנקודות רבות הקשורות לתכנון המבנה. להלו לשון התקנות המלאות.

תקנות התכנון והבניה- גדלם, איוורם ותאורתם של חלקי בנין

מהו רוחבה המינימלי של דלת כניסה לדירה? מהו גודלו המינימלי של חדר שינה? מהו האיוורור המינימלי הדרוש לחדר שירות? מה נחשב לתאורה טבעית תקנית בחדר מגורים?

תיקון 116 לחוק התכנון והבניה- נוסח מלא ופרשנות

תיקון 116 לחוק התכנון והבנייה שאושר בכנסת באפריל 2017, משנה את כללי המשחק בין הועדה המקומית לתכנון ובניה ובין בעלי קרקע בין אם הם פרטיים או תאגידיים. במיוחד חלה החמרה עם נושאי משרה בתאגידים העלולים למצוא את עצמם עם הרשעה פלילית.


דילוג לתוכן