Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

עקרונות ניהול אחזקה מתקדמות

מחזור פסולת

חוק איסוף ופינוי פסולת למחזור, תשנ"ג-1993

חוק איסוף ופינוי פסולת למחזור, תשנ"ג-1993 הגדרות 1.בחוק זה – "אשפה" – פסולת שאינה פסולת למחזור; "בית עסק" – מפעל, בית מלאכה, חנות, משרד או כל מקום אחר שאינו משמש כבית מגורים, ואשר במהלך העבודה או העסקים מצטברת בהם פסולת למיחזור; "בעל בית עסק" – אחד או יותר מאלה: (1)המנהל את בית העסק; (2)המחזיק של בית העסק; […]

בדיקה ספרינקלרים

מערכות מתזים  ספרינקלרים מערכות המתזים (ספרינקלרים) יבוצעו בהתאם  לתו תקן ישראלי  (לת"י) 1596 ויהיו מסוג "מערכות רטובות", אלא אם נדרש אחרת . ביצוע העבודה ואישורה הסופי ייעשה בכפוף למעבדה מאושרת או מעבדה מוסמכת שאושרה על ידי הרשות המוסמכת רשות הכבאות , כאמור בת"י 1596 . לצורך הוצאת אישור התאמה לת"י 1596 ,יזמן הקבלן לבדיקת תקינות […]

עקרונות ניהול אחזקה מתקדמות

אחזקה -תחזוקה היא מכלול הפעולות המבוצעות לשם שמירה על תפקודו התקין של מוצר במצב תקין לארגון ולציודו ניהול תחזוקה ניטור התקלה תחזוקה שוטפת תחזוקה מונעת


דילוג לתוכן